Inloggen of registreren Uw winkelwagentje
 

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd

Totaal producten (incl. btw)
Totaal verzendkosten (excl. BTW) Gratis verzending!
BTW € 0,00
Totaal (incl. btw)
Ga door met winkelen Doorgaan naar betalen
Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van VDTOOLS akkoord gaat. VDTOOLS behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.


Artikel 1 Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

VDTOOLS
De onderneming met de handelsnaam "vdtools.nl".

De website
De website van VDTOOLS en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.

Product
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen VDTOOLS en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

Klant
Iedere natuurlijke persoon die met VDTOOLS handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).


Artikel 2 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen VDTOOLS en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen
1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, gewichten en prijzen van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. VDTOOLS is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst komt als volgt tot stand: wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en VDTOOLS de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
2. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van VDTOOLS akkoord gaat. VDTOOLS behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.
3. Wanneer de consument besluit de koop te ontbinden voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn hier geen kosten aan verbonden.

Artikel 5 Levering
1. VDTOOLS zal zich inspannen om op zo kort mogelijke termijn te leveren. VDTOOLS is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
2. Indien de levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te vorderen. De klant dient VDTOOLS echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
3. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij VDTOOLS de wijze van verzending bepaalt.

Gratis thuisbezorgd in alle gevallen, wanneer dit niet het geval is, wordt dit gecommuniceerd met de klant. Bij bestellingen onder € 75,00 brengen wij € 7,00 verzendkosten in rekening.

Alle in dit artikel genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.
4. Voor levering op de Waddeneilanden en andere landen gelden speciale tarieven. De afdeling verkoop stelt deze bij iedere bestelling afzonderlijk vast.
5. "Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen."

Artikel 6 Garantie
1. Op de door VDTOOLS geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar. VDTOOLS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VDTOOLS, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
3. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van VDTOOLS.
4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.


Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. VDTOOLS berekend geen retourkosten, maar zal de werkelijk gemaakte verzendkosten à € 7,00 in mindering brengen op het terug te betalen bedrag.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Indien het door VDTOOLS geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
2. Nimmer is VDTOOLS aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3. Evenmin is VDTOOLS aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.Artikel 9 Overmacht
1. VDTOOLS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien VDTOOLS daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop VDTOOLS geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van VDTOOLS daaronder begrepen.
VDTOOLS komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat VDTOOLS haar verplichtingen had moeten nakomen.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 10 Betaling
1. Levering geschiedt uitsluitend tegen vooruitbetaling voorafgaand aan de feitelijke levering c.q. via een ideal-betaling, Pay Pal of via een online machtiging.
2. Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van VDTOOLS, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld.

Artikel 11 Geschillen
1. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter. 
3. Op elke overeenkomst tussen VDTOOLS en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.